Vad är GEDexplorer?

GEDexplorer är ett verktyg som visar släktdata från GEDCOM-filer. (GEDCOM är ett filformat som används för att utbyta släktdata mellan olika datorprogram - se den här Wikipedia-artikeln för mer information.) GEDexplorer stödjer de viktigaste informationselementen från standarderna GEDCOM 5.5 och 5.5.1.

Notera att GEDexplorer inte möjliggör editering av släktdata - GEDexplorer kan enbart visualisera data som du redan har tillgång till.

Hur skaffar jag en GEDCOM-fil?

Om du inte redan har en GEDCOM-fil så behöver du skapa en sådan med ditt släktdataprogram på din "riktiga" dator. De allra flesta släktdataprogram kan exportera dina data till en GEDCOM-fil. Vänligen läs handledningen till ditt dataprogram för att ta reda på hur du skapar en GEDCOM-fil.

När du har skapat en GEDCOM-fil så behöver du föra över den till din Android-enhet (vanligtvis genom att koppla enheten till din dator med en USB-kabel).

Not: För att GEDexplorer ska kunna känna igen filen som en GEDCOM-fil måste filens namn sluta med ".ged" eller ".gedcom" (små eller stora bokstäver spelar ingen roll).

Hur använder jag GEDexplorer?

När du har överfört din GEDCOM-fil till din Android-enhet så kan du öppna den i GEDexplorer. Starta GEDexplorer, navigera till biblioteket där du lagrade GEDCOM-filen och välj filen i fråga.

När GEDexplorer har läst in GEDCOM-filen kan du söka efter personer som finns lagrade i filen. Detta kan du göra på två sätt: antingen genom att söka efter ett namn eller genom att använda efternamnsindexet. Ett tips: Om du lämnar sökfältet tomt när du gör en sökning så kommer alla personer i filen visas, sorterade i alfabetisk ordning.

Klicka på en person i listan av sökresultat (eller i indexet) så kommer GEDexplorer visa personen i personvyn (se nedan).

GEDexplorers olika vyer

GEDexplorer har tre huvudvyer: personvyn, trädvyn och cirkelvyn. När du byter vy så visas nästa vy i den nämnda ordningen och efter cirkelvyn kommer du tillbaka till personvyn. Du byter vy genom klicka på den knapp i appens titelrad som föreställer nästa vy (ett anträd, en cirkel respektive en textsida). Se nedan för mer information om vyerna.

GEDexplorer kan visa två vyer samtidigt genom att skärmen delas i två halvor. Detta gör du genom att klicka på ikonen för delad vy som finns till höger om appens titel. Om du befinner dig i trädvyn eller cirkelvyn så kommer denna vy att visas i den ena halvan av skärmen och personvyn i den andra. Om du befinner dig i personvyn så kommer denna att visas i den ena skärmhalvan och sökresultatet (eller namnregistret) i den andra. Skärmdelningen deaktiveras genom att klicka på samma ikon i titelraden igen.

Personvyn

Den här vyn visar detaljerad information om en person samt namnen på personens närmaste familjemedlemmar.

Den detaljerade informationen innefattar händelser, attribut (titel, yrke osv.), medialänkar (exv. bilder) och notiser. Till sist visas källorna för den visade informationen.

Personens närmaste släktingar visas som länkar (understrukna och i en avvikande färg) som du kan klicka på för att se den detaljerade informationen för den personen.

Platsvyn

Platser som visas i personvyn kommer att visas som en länk ifall det finns ytterligare information att visa om den platsen (notiser, bilder eller kartkoordinater). Klicka på länken för att se denna information.

Not: GEDexplorer stödjer medialänkar inuti platsobjekt trots att detta inte ingår i GEDCOM-standarden. Standarden tillåter däremot medialänkar i händelseobjekt och även sådana kommer GEDexplorer att visa i platsvyn.

Trädvyn

Trädvyn öppnas från personvyn genom att klicka på trädikonen i appens titelrad.

Trädvyn visar den valda personen och ett konfigurerbart antal generationer av hans eller hennes förfäder och ättlingar (see "Inställningar" nedan). Ättlingar kommer visas ovanför den valda personen, partners bredvid personen och ättlingar nedanför personen.

Klicka på en valfri person i trädvyn för att se ett nytt träd för den personen.

Du kan växla mellan fullskärm och vanligt läge genom att klicka och hålla kvar fingret någonstans i trädvyn.

Cirkelvyn

Cirkelvyn öppnas från trädvyn genom att klicka på cirkelikonen i appens titelrad.

Cirkelvyn visar den valda personen och ett antal generationer av hans eller hennes förfäder. Antalet generationer varierar beroende på bildskärmens storlek. Som mest kan fem generationer av förfäder visas.

Klicka på en valfri person i cirkelvyn för att se en ny cirkel för den personen.

Du kan växla mellan fullskärm och vanligt läge genom att klicka och hålla kvar fingret någonstans i cirkelvyn.

Inställningar

För att titta på eller ändra på inställningarna så klickar du på menyknappen och väljer "Inställningar". Följande inställningar finns:

Visa efternamn med stora bokstäver:
Om den här funktionen är vald kommer GEDexplorer att skriva ut efternamn med VERSALER.

Visa notiser som HTML:
Välj den här funktionen om notiserna i GEDCOM-filen innehåller HTML-taggar.

Visa händelser för barn:
Välj den här funktionen om du vill att personvyn ska visa händelser för personens barn (födelse, dop etc).

Kompakt visning av ensamma händelsenotiser:
Om den här funktionen är vald kommer GEDexplorer att visa händelsenotiser i samma stycke som händelsen (om händelsen har exakt en notis).

Öppna den senast öppnade filen vid omstart:
Om den här funktionen är vald så kommer GEDexplorer automatiskt öppna den senast öppnade filen vid nästa start.

Språk:
Här väljer du vilket språk som GEDexplorer ska använda. Om du väljer "Standard" så kommer GEDexplorer att använda det språk som du ställt in för Android. Om det språket inte stöds av GEDexplorer så kommer engelska att användas.

Datumformat:
Specificerar hur GEDexplorer ska visa datum.

Textstorlek:
Specificerar textstorleken för personvyn.

Textstorlek vid utskrift:
Specificerar textstorleken för utskrifter av personvyn. (Notera att utskrifter kräver Android 4.4 eller senare)

Antal generationer av förfäder i trädvyn:
Anger antalet generationer av förfäder som ska visas i trädvyn.

Antal generationer av ättlingar i trädvyn:
Anger antalet generationer av ättlingar som ska visas i trädvyn.

Sökvägsprefix för mediafiler:
Använd det här fältet för att ange var dina mediafiler är lagrade. GEDexplorer kommer använda den här sökvägen som ett prefix till de filnamn som finns i GEDCOM-filen. Detta prefix kan ange en sökväg i Android-enhetens filsystem eller en webbaddress. Lämna fältet tomt om dina mediafiler ligger i samma bibliotek som din GEDCOM-fil (eller rättare sagt, om mediafilernas sökvägar anges relativt det bibliotek där GEDCOM-filen ligger).

Utskrifter

GEDexplorer kan skriva ut innehållet i person-, träd- och cirkelvyerna. För att göra detta, klicka på menyknappen och därefter på "Skriv ut". Detta öppnar utskriftsdialogen där du kan välja skrivare och göra inställningar.

GEDexplorer kan skriva ut direkt till många modeller av skrivare. Se dokumentationen för din skrivare för mer information. GEDexplorer kan också skicka utskrifter till din Mac eller PC genom webbläsaren Chrome. För att göra detta måste du installera Google Cloud Print på din Android-enhet. (Notera att Cloud Print inte finns på Amazon Fire).

Utskriftsfunktionen kräver Android 4.4 eller Fire OS 4 (eller senare versioner).

Några rader om hur GEDexplorer tolkar GEDCOM-filer

Teckenkodningar

GEDexplorer stödjer följande teckenkodningar:

ASCII
ANSEL
ISO-8859-1
MACINTOSH
UTF-8 (Unicode kodat med 1 till 4 bytes per tecken)
UNICODE (Unicode kodat med 16-bitars tecken; "little endian" eller "big endian")

HTML i notiser

GEDexplorer stödjer HTML-taggar i notistexter om du slår på HTML-stödet under "Inställningar". Följande HTML-taggar understöds:

<a href="...">
<b>
<i>
<u>

Tips: Du kan använda <a href> för att skapa en länk från en notis till en person i GEDCOM-filen. Använd följande syntax: <a href="#INDI @I123@">NN</a> (där @I123@ är personens GEDCOM-id och NN är personens namn).

Multimedialänkar och -filer

GEDexplorer stödjer länkar till multimediafiler men inte multimediafiler inbäddade i GEDCOM-filen. (Stöd för inbäddade filer togs ändå bort från GEDCOM-standarden 5.5.1.)

I stället för att bädda in dina mediafiler i GEDCOM-filen så kan du ange deras namn med s.k. medialänkar ("multimedia links" enligt GEDCOM-standarden). Du kan välja att lagra mediafilerna på din Android-enhet eller på en webbsida. Sökvägen (eller webbadressen) till filerna anger du under "Inställningar", se ovan.

GEDexplorer hanterar dessa medialänkar genom att öppna dem i en lämplig app. Länkar som börjar med http: eller slutar med .htm eller .html kommer att visas i din webbläsare. Länkar som slutar med .jpg, .jpeg, .png, .gif eller .bmp kommer att visas i din bildvisare.

Platsobjekt

GEDexplorer stödjer taggarna MAP, LATI och LONG (från GEDCOM 5.5.1) vilket möjliggör visning av en plats på en karta (exv. Google Maps).

Utöver detta stödjer GEDexplorer platsobjekt enligt GEDCOM-utökningen GEDCOM 5.5EL. Följande element i "_LOC"-objektet understöds:

NAME
OBJE (för medialänkar)
MAP (om det innehåller TYPE DEGREE)
NOTE (inte specifierad i GEDCOM 5.5EL men mycket användbart)

Några rader om källor för relationer

Det här avsnittet förklarar hur GEDexplorer visar källor för relationer mellan personer och anger rekommendationer för hur du bör ange källor för dessa relationer så att de blir så korrekta som möjligt.

De två viktigaste relationerna i GEDCOMs datastruktur är a) relationen mellan föräldrarna i en familj och b) relationen mellan ett barn och dess föräldrar. GEDexplorer hämtar källorna för dessa relationer från familje- och individobjekten i GEDCOM-filen.

Om du har hittat en hel familj i en enda källa (en husförhörsbok, till exempel) då bör du skriva in den källan i familjeobjektet och inte skriva in några källor i barnens individobjekt. GEDexplorer kommer då att visa den källan både för relationen mellan föräldrarna och för relationerna mellan föräldrarna och deras barn.

Ofta krävs det mer än en källa för att hitta alla medlemmar i en familj. Vanligtvis har man en källa för föräldrarnas vigsel och en källa vardera för varje barns födsel. I det här fallet bör du lagra källan för vigseln i föräldrarnas familjeobjekt och källan för varje födsel i respektive barns individobjekt.

Med andra ord: den källa som GEDexplorer visar för relationen mellan ett barn och dess föräldrar hämtas från barnets individobjekt, eller om sådan källa saknas, från föräldrarnas familjeobjekt.

Not: GEDexplorer använder källan för en födsel enbart för denna händelse, dvs för födselns tid och plats och inte för att identifiera föräldrarna. (Denna distinktion är nödvändig eftersom det finns fall där födselnotis saknas eller är ofullständig. Då behövs en källa för födseln och en annan källa för släktskapet.)