Stamtavla för Ottilia von Pfalz-Simmern

< färre generationer, fler >

Ottilia von Pfalz-Simmern   f 1513  d 1553