Stamtavla för Pribislaw I von Mecklenburg

< färre generationer, fler >

Pribislaw I von Mecklenburg    d 1272
       Pribislaw II von Mecklenburg   f 1270  d 1316