Olof Nilsson Spik. Nämnd 1645-1675 [1, 2].

Soldat i Västerbottens regemente åtm 1645-1661. Nämnd 1645 som förridare (dvs furir) när han kommer hem. 1647 drar han ut till soldattjänst igen, till Tyskland, nu avancerad till förare. Nämnd 1648 som sergeant i Per Arvidsson Gyllenanckars kompani. Stationerad i Stralsund i svenska Pommern från åtm 1649. Nämnd 1655 som fältväbel i kapten Jeremias Rosenklingas kompani. Detta kompani var ett av de sex kompanier i regementet som kommenderades till polska kriget 1655. Återkom därifrån 1658 - en av ett fåtal soldater som överlevde kommenderingen. 1659 avancerad till löjtnant i kapten Johan Fritz kompani med det tagna efternamnet Spik. Stationerad i Wismar till åtm oktober 1661. Därefter saknas soldatrullor fram till mars 1663 och då är han inte kvar i regementet. Fotnot: Nämnd 1660 som en av de yngsta löjtnanterna i regementet (intressant med tanke på att han mest troligt började som menig soldat ca 20 år tidigare). [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]

Nämnd 1665-1675 som bonde på Svartbyn 5. 1657-1663 och 1678-1680 står hustrun Elin för hemmanet. Med dotter från 1678 (dvs dottern född ca 1663). [2]

1645: "Dessa effterskriffna soldater, haffwa och giffwit till kÿrckjan när the nu hemkomna woro, nembl. Oluff Nilsson förridare, Erich Påwelsson i Swartb, Oluff Pedhersson ib, Lars Olufsson ib, Samuel Hindhersson i Brennan, Nils Andhersson i Rödhop, Jöns Michilsson på Hedhan" [1]

1/8 1647: "när knechtarna förreste till Tÿsklandh, gaff Oluff Nilsson i Svartbyn föraren till kÿrckjan 1 daler" [1]

10/9 1647: "gaff förarens hustru, h. Elin i Swartbÿn, till kÿrckjan, när gudh hadhe wällsighnat henne medh en lijten son, 1 daler" [1]

10/9 1647: "är lefwererat för Oluff Nilssons föraren otijdligha sänghelagh, 3 daler 24 öre" [1]

15/7 1648: "h. Elin i Swartbÿn, sergiantens, i Testament effter sijn sal. lilla son, 3 daler" [1]

8/4 1653: "gaff Oluff Nilssons sergiantens hustru, hu Elin i Swartbÿn, till kÿrckja gudh till ett tacksamheetz teckn, som hennes man och henne, medh ett godt wällståndh, rijkelighen wällsighnat hadhe" [1]

1661: "När soldaterna heem kommo ifrå Wissmar gaffuo dessa personer till kÿrkian Gudi till tacksamhetz teckn: Leutinanten Hr Olof Nilss Spijck 2 daler, föraren Grels Anunsson 1 daler, trumslagaren Anders Larss 16 öre, Jöns Larss ifrå Wännes 16 öre, Per Nilss ifrå Wännes 16 öre, Jöns Björnsson ibidem 16 öre" [1]

1663: "Leutinanten Oloff Nilss Spijk hafr giffuit Testament effter sijtt barn" [1]

1669: "Leutinant Olof Spijk gaf till kÿrkjan när gud halp honom till helsan, 16 öre" [1]

"1679 den 1 Novemb. gaff hust. Elin Spik i Testamente eftter sin sal mågh Jöns Nilsson en specie sdr" (en silverdaler = 6 daler, 24 öre) [1]

Gift 1647 [1] med Elin, begravd 1708-11-29 [14]. Barn: [1]

        NN Olofsson    Döpt 1647-09-10 [1]. Död 1648 [1].
NN Olofsdotter Gift [1] med Jöns Nilsson.
NN Död 1663 [1].
Marita Olofsdotter[mer]
Född omkring 1664 [15]. Begravd 1739-04-15 [16]. Gift 1681 [1] med Per Hansson [mer].

Källor: 1. Överkalix LIa:1,  2. Mantalslängder,  3. SE/KrA/0022/1648/27,  4. SE/KrA/0022/1649/6,  5. SE/KrA/0022/1651/11,  6. SE/KrA/0022/1654/4,  7. SE/KrA/0022/1655/4,  8. SE/KrA/0022/1657/4,  9. SE/KrA/0022/1658/6,  10. SE/KrA/0022/1659/7,  11. SE/KrA/0022/1660/8,  12. SE/KrA/0022/1661/14,  13. SE/KrA/0022/1663/6,  14. Överkalix LIa:2,  15. Överkalix AIa:1,  16. Överkalix C:2


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning