Peder Olofsson. Född 1576 i Nysättra, Vätö, Stockholms län [1]. Död 1652-10-26 [1]. Begravd i Gillberga kyrka, Gillberga, Värmlands län [1]. Föräldrar: Olof Pedersson och Brita Eriksdotter [1].

Peder Olofsson

Befallningsman över Västersysslet i Värmland. [2]

"Sedan Anno 1600 bleff han kallat till then Högb. Förstinna och Fru S. Fru Sophia på Ekolsund til en Bookhållare, öfwer thet Furstlige Hoffuens Upbörd. Huru han thenne Tienst hafwer förestådt minnar hans skrifteliga Wittnebörd aff H. F. Nåde gifwit och finnes i Förrådh. Sedan kom han till then S. Wälb. Herre Her Johan Classon Stiernesköld, u. Sweriges Marskalk, til en Befallningzman öfwer hans Godz i fem åhr.
Åter kom han i Cronones Tienst, och bleff Anno 1609, Häradz-Skrifware oppå Rekarna i Sudermanland widh Eskilstuna, och bleff genom thet Tillfälle befrijat medh then fordom Wyrdige och Wällärde Herrens, S. Her Sigges, Prosts och Kyrckioheerdes i Fors H. Kirstin Sigges=Dotter, älskelige käre Dotter ...
Bleff altså 1611 förordnat Befalningzman i Sudermanland widh Södre=Tälge, något ther effter bleff han Befallningzman på Juleta Gård, endels för sin egen Skickeligheet, endels för sijn kära Hustrus Tienst, som tå hafwer warit Hennes S. Maijestetz Enke=Drottningens Cammer=Pijga." [1]

(Tack till Ingvar Dahl på Anbytarforum)

Bodde i Björnö herrgård, Gillberga, Värmlands län [3]

Gift 1609 [1] med Kerstin Siggesdotter [mer], född omkring 1591 [3], död omkring 1666 [3]. Barn: [3]

        Johannes Petri Forsaeus
Siggo Petri Forsaeus
Stina Pedersdotter
Annika Persdotter Forsæa[mer]
    Död efter 1697 [2]. Gift troligen 1636 [2] med Erik Bengtsson Lideman [mer].
Maria Pedersdotter
Ebba Pedersdotter

Källor: 1. Gudmundus Erlandi Norenius likpredikan över Peder Olofsson,  2. EÄ IV,  3. Ingvar Dahl på Anbytarforum


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning